زنجان

رتبه های تک رقمی کنکور زنجان

محمدصادق فلاحی
رتبه 5 منطقه 2
98 سال
بهاره نظری
رتبه 7 ايثارگر-5%
98 سال
نیما رستگار
رتبه 4 ايثارگر-25%
98 سال
امیرحسین رستمی
رتبه 6 منطقه 2
96 سال
ارشیا مقیمی
رتبه 10 منطقه 2
96 سال
ستاره علی جانیان
رتبه 8 منطقه 2
95 سال
امیرعطا قربانی
رتبه 9 منطقه دو
91 سال