پارس‌آباد مغان

رتبه های تک رقمی کنکور پارس‌آباد مغان

سینا دادگر
رتبه 7 منطقه 3
95 سال
مهدی زینال زاده
رتبه 8 منطقه سه
92 سال
بعثت علمی نصیر آباد
رتبه 5 منطقه سه
86 سال