اردبيل

رتبه های تک رقمی کنکور اردبيل

امیرمحمد بهلولی
رتبه 6 منطقه 2
98 سال
سپیده پشت دار
رتبه 8 منطقه 2
98 سال
رضا رحیم زاده گورادل
رتبه 6 ايثارگر-5%
98 سال
ایلشن آذرمی اجیرلو
رتبه 7 منطقه 2
97 سال
سینا همتی بیعرق
رتبه 5 ايثارگر-25%
97 سال
مهدی شفیعی
رتبه 9 کشوری
96 سال
محمد عزیزی شوشبلاغی
رتبه 5 منطقه 2
96 سال
علی اخوان سلطان آباد
رتبه 7 منطقه 2
96 سال
پارسا خلفی
رتبه 4 کشوری
95 سال
میثم فرج پور نیری
رتبه 9 کشوری
94 سال
نگین محمودی حمید آباد
رتبه 10 منطقه دو
92 سال
پروا جوان شایانی
رتبه 10 کشوری
91 سال
ساحل شریفی مقدم
رتبه 6 منطقه دو
88 سال
مینا شریفی مقدم
رتبه 9 منطقه دو
87 سال
شیما موسوی میرک
رتبه 7 منطقه دو
85 سال
سهیل فیض خانکندی
رتبه 8 کشوری
83 سال
رضا پورابوالقاسم
رتبه 1 کشوری
82 سال
سونیا روح اللهی
رتبه 9 منطقه دو
82 سال