اردبيل

رتبه های تک رقمی کنکور اردبيل

امیرمحمد بهلولی
رتبه 6 منطقه 2
رشته:
98 سال
سپیده پشت دار
رتبه 8 منطقه 2
رشته: انسانی
98 سال
رضا رحیم زاده گورادل
رتبه 6 ايثارگر-5%
رشته: انسانی
98 سال
ایلشن آذرمی اجیرلو
رتبه 7 منطقه 2
رشته: انسانی
97 سال
سینا همتی بیعرق
رتبه 5 ايثارگر-25%
رشته: انسانی
97 سال
مهدی شفیعی
رتبه 9 کشوری
رشته: انسانی
96 سال
محمد عزیزی شوشبلاغی
رتبه 5 منطقه 2
رشته: انسانی
96 سال
علی اخوان سلطان آباد
رتبه 7 منطقه 2
رشته: انسانی
96 سال
پارسا خلفی
رتبه 4 کشوری
رشته: انسانی
95 سال
میثم فرج پور نیری
رتبه 9 کشوری
رشته: انسانی
94 سال
نگین محمودی حمید آباد
رتبه 10 منطقه دو
رشته:
92 سال
پروا جوان شایانی
رتبه 10 کشوری
رشته: انسانی
91 سال
ساحل شریفی مقدم
رتبه 6 منطقه دو
رشته: ریاضی
88 سال
مینا شریفی مقدم
رتبه 9 منطقه دو
رشته: ریاضی
87 سال
شیما موسوی میرک
رتبه 7 منطقه دو
رشته: ریاضی
85 سال
سهیل فیض خانکندی
رتبه 8 کشوری
رشته: ریاضی
83 سال
رضا پورابوالقاسم
رتبه 1 کشوری
رشته: ریاضی
82 سال
سونیا روح اللهی
رتبه 9 منطقه دو
رشته: انسانی
82 سال