گرمسار

رتبه های تک رقمی کنکور گرمسار

نرگس مبارکی
رتبه 1 کشوری
رشته: زبان
88 سال
محمد هاشمی
رتبه 6 منطقه دو
رشته:
82 سال