گرمسار

رتبه های تک رقمی کنکور گرمسار

نرگس مبارکی
رتبه 1 کشوری
88 سال
محمد هاشمی
رتبه 6 منطقه دو
82 سال