شاهرود

رتبه های تک رقمی کنکور شاهرود

رضا میرشاهی
رتبه 9 منطقه دو
رشته:
86 سال