سمنان

رتبه های تک رقمی کنکور سمنان

محمد حسن نظری
رتبه 5 ايثارگر-5%
97 سال
فربد سمنانی
رتبه 10 منطقه 2
96 سال
سیده سکینه موسوی فولادی
رتبه 2 منطقه 3
93 سال
شمین اصغری لسکوکلایه
رتبه 8 کشوری
88 سال
پریا دانایی
رتبه 10 منطقه دو
88 سال