بروجن

رتبه های تک رقمی کنکور بروجن

حسن اسدی گندمانی
رتبه 2 ايثارگران
93 سال
مرضیه منصوری گندمانی
رتبه 3 ساير سهميه ها
92 سال