بروجن

رتبه های تک رقمی کنکور بروجن

حسن اسدی گندمانی
رتبه 2 ايثارگران
رشته: انسانی
93 سال
مرضیه منصوری گندمانی
رتبه 3 ساير سهميه ها
رشته: زبان
92 سال