فرخ شهر

رتبه های تک رقمی کنکور فرخ شهر

طوعه مهری
رتبه 9 منطقه دو
87 سال
طاهره قادری قهفرخی
رتبه 5 منطقه دو
85 سال