شهركرد

رتبه های تک رقمی کنکور شهركرد

علی عباسی
رتبه 5 کشوری
98 سال
پیام کریمی
رتبه 10 منطقه 2
98 سال
عرفان مظفری
رتبه 10 کشوری
97 سال
فاطمه خاشعی
رتبه 3 ايثارگر-25%
97 سال
فرزانه استکی
رتبه 8 کشوری
96 سال
شاهین اسدی فرجونقانی
رتبه 7 منطقه دو
90 سال