تربت جام

رتبه های تک رقمی کنکور تربت جام

محمد هادی اثنا عشری
رتبه 6 منطقه 3
رشته: ریاضی
97 سال
پگاه کمال احمدی
رتبه 5 منطقه 3
رشته:
96 سال
محمد احمدی
رتبه 1 کشوری
رشته: انسانی
95 سال
بنیامین جامی الاحمدی
رتبه 7 منطقه 3
رشته: ریاضی
94 سال
محمد احمدی
رتبه 2 منطقه سه
رشته: ریاضی
91 سال
فرشاد ابراهیمی
رتبه 6 منطقه سه
رشته:
90 سال
معین یونسی
رتبه 5 منطقه سه
رشته:
88 سال
عقیل رحمانی
رتبه 5 منطقه سه
رشته: انسانی
87 سال