گناباد

رتبه های تک رقمی کنکور گناباد

مینو معصوم زاده
رتبه 2 ايثارگر-5%
رشته:
97 سال
علی رضا دوست دار
رتبه 5 ايثارگران
رشته:
94 سال
فرزانه امیریان کاخکی
رتبه 4 منطقه دو
رشته:
92 سال
سمیرا افضلی شهری
رتبه 9 کشوری
رشته: زبان
91 سال
مریم اژدری کوشا
رتبه 7 منطقه دو
رشته: زبان
89 سال