سرخس

رتبه های تک رقمی کنکور سرخس

مسعود شریعتی
رتبه 6 منطقه سه
88 سال