فريمان

رتبه های تک رقمی کنکور فريمان

علیرضا صفدری
رتبه 1 منطقه سه
رشته: زبان
92 سال