تايباد

رتبه های تک رقمی کنکور تايباد

محسن فاروقی
رتبه 7 منطقه سه
85 سال