تايباد

رتبه های تک رقمی کنکور تايباد

محسن فاروقی
رتبه 7 منطقه سه
رشته: زبان
85 سال