سبزوار

رتبه های تک رقمی کنکور سبزوار

سعید قزی
رتبه 9 منطقه 2
رشته: زبان
98 سال
مصطفی پودینه
رتبه 8 ايثارگر-5%
رشته: ریاضی
97 سال
پوریا حسن پور
رتبه 7 ايثارگران
رشته: انسانی
93 سال
سینا شیعه یان
رتبه 3 کشوری
رشته:
89 سال
حسن ابویسانی
رتبه 8 کشوری
رشته: ریاضی
87 سال
مهر‌د‌اد‌ خا‌نی‌
رتبه 7 منطقه دو
رشته: ریاضی
81 سال