سبزوار

رتبه های تک رقمی کنکور سبزوار

سعید قزی
رتبه 9 منطقه 2
98 سال
مصطفی پودینه
رتبه 8 ايثارگر-5%
97 سال
پوریا حسن پور
رتبه 7 ايثارگران
93 سال
سینا شیعه یان
رتبه 3 کشوری
89 سال
حسن ابویسانی
رتبه 8 کشوری
87 سال
مهر‌د‌اد‌ خا‌نی‌
رتبه 7 منطقه دو
81 سال