تربت حيدريه

رتبه های تک رقمی کنکور تربت حيدريه

علی عبداله زاده
رتبه 2 کشوری
رشته: انسانی
97 سال
سینا شیبانی
رتبه 4 منطقه 2
رشته: زبان
96 سال
محمد امین روان بخش
رتبه 2 کشوری
رشته: انسانی
95 سال
میلاد علایی
رتبه 3 کشوری
رشته: زبان
84 سال
سیدمحسن رییس زاده بجستانی
رتبه 6 منطقه سه
رشته: ریاضی
83 سال