نيشابور

رتبه های تک رقمی کنکور نيشابور

محمدرضا رادنژاد
رتبه 4 ايثارگر-25%
رشته: انسانی
98 سال
فاطمه شوریابی
رتبه 1 ايثارگر-25%
رشته: زبان
96 سال
فاطمه قطرانی پور
رتبه 2 ايثارگر-25%
رشته: انسانی
96 سال
محمد قربانی
رتبه 1 ايثارگران
رشته: انسانی
95 سال
سیده ستاره قرشی
رتبه 10 منطقه 2
رشته: ریاضی
94 سال
بهنام عاطفی
رتبه 5 منطقه 2
رشته:
93 سال
مرضیه اسعدی
رتبه 10 منطقه دو
رشته:
89 سال