مشهد

رتبه های تک رقمی کنکور مشهد

امیررضا بسکابادی
رتبه 6 کشوری
98 سال
پارسا امینی
رتبه 7 کشوری
98 سال
حسین حافظی
رتبه 3 ايثارگر-5%
98 سال
محمدجواد سلطانی
رتبه 2 ايثارگر-25%
98 سال
محمدمتین پروین
رتبه 6 ايثارگر-25%
98 سال
امیرعلی ابراهیم زاده
رتبه 8 ايثارگر-25%
98 سال
سیدشایان شجاعی
رتبه 8 کشوری
97 سال
سبحان پوراکبر
رتبه 8 ايثارگر-5%
97 سال
محمدجواد نجارزاده
رتبه 6 ايثارگر-5%
97 سال
کوروش قربانی فریمانی
رتبه 9 منطقه 1
96 سال
سجاد شهابی
رتبه 1 ايثارگر-5%
96 سال
محمدصادق جعفرپور
رتبه 10 منطقه 1
96 سال
امیرحسین بنکدار
رتبه 8 ايثارگر-5%
96 سال
سید محمد علوی مقدم
رتبه 6 کشوری
95 سال
محمدرضا جعفرزاده
رتبه 9 منطقه 1
95 سال
امیررضا نصیری
رتبه 2 ايثارگران
95 سال
امیرمسعود حاتم
رتبه 3 ايثارگران
95 سال
مهسا باستان خواه
رتبه 7 منطقه 1
94 سال
شهلا شوقی
رتبه 6 ايثارگران
94 سال
عبدالکریم تاجیک
رتبه 9 کشوری
93 سال
امیرحسین خانی
رتبه 10 منطقه 1
93 سال
غزاله پور علی
رتبه 7 منطقه 1
93 سال
علی شعارابوذری
رتبه 2 کشوری
92 سال
پردیس اولیازاده
رتبه 5 کشوری
92 سال
میلاد فرجاد نسب
رتبه 10 کشوری
92 سال
فایزه موحدیان
رتبه 7 منطقه يک
92 سال
امیرعلی اصغری
رتبه 8 منطقه يک
92 سال
مرتضی خواجه ایم
رتبه 10 منطقه يک
92 سال
سیدمجتبی حسینی
رتبه 4 کشوری
91 سال
میلاد اکرمی
رتبه 5 کشوری
91 سال
پارسا نمایی
رتبه 8 منطقه يک
91 سال
سیاوش مهران
رتبه 1 کشوری
90 سال
وحید عیدخانی
رتبه 6 کشوری
90 سال
سید امیر سیدی
رتبه 8 منطقه يک
90 سال
سیدایمان قاضی دزفولی
رتبه 4 منطقه يک
89 سال
مونا مزینی
رتبه 8 کشوری
86 سال
بهاره ادهمی مجرد
رتبه 7 کشوری
85 سال
امین جلالی
رتبه 6 کشوری
84 سال
سعید ابراهیم زاده ازغدی
رتبه 8 کشوری
84 سال
علیرضا وحید
رتبه 2 کشوری
83 سال
مریم اوجانی
رتبه 4 کشوری
83 سال
ارسطو فاظلی نیشابوری
رتبه 6 کشوری
83 سال
کیوان امیربختیار
رتبه 7 کشوری
83 سال
علیر‌ضا‌ ابر‌یشمی‌
رتبه 8 منطقه يک
81 سال
فر‌ز‌اد‌ حسن‌ز‌اد‌ه‌
رتبه 9 منطقه يک
81 سال
علیر‌ضا‌ تا‌جی‌
رتبه 10 منطقه يک
80 سال