لنده دوگنبدان

رتبه های تک رقمی کنکور لنده دوگنبدان

اسماء رحمانی پور
رتبه 10 منطقه سه
رشته: زبان
90 سال