دهدشت

رتبه های تک رقمی کنکور دهدشت

زیبا پرندوارکوشک
رتبه 9 منطقه سه
88 سال
نفیسه خان دل
رتبه 9 منطقه سه
86 سال
مجید بنام
رتبه 4 منطقه سه
85 سال