گچساران

رتبه های تک رقمی کنکور گچساران

مجتبی رستگاری فرد
رتبه 8 منطقه 3
97 سال
امیرعباس متذکر
رتبه 7 ايثارگر-25%
96 سال
محمدمهدی خادم بشیری
رتبه 1 منطقه 3
94 سال
محمد امین خادم بشیری
رتبه 6 منطقه 3
94 سال
محمدامین شیخی
رتبه 8 منطقه سه
90 سال
امیر عربی
رتبه 8 منطقه سه
88 سال
آرش غضنفری
رتبه 7 کشوری
86 سال
علی‌اکبر خو‌اجو‌ی‌نژ‌اد
رتبه 2 منطقه سه
81 سال
یا‌سین‌ عبا‌سی‌یا‌د‌کو‌ر‌ی‌
رتبه 9 منطقه سه
81 سال