اشکذر

رتبه های تک رقمی کنکور اشکذر

زهرا سعیدی پور
رتبه 9 منطقه 2
94 سال

الكتريسيته ساكن(قسمت پنجم) از فیزیک 2 يازدهم رياضي
يازدهم رياضي     دبیر : میلاد موسوی