خاتم

رتبه های تک رقمی کنکور خاتم

سعیده عطایی فتح آباد
رتبه 3 منطقه سه
90 سال
احسان افشار
رتبه 6 منطقه سه
90 سال
یاسر شفیعی
رتبه 10 منطقه سه
89 سال