طبس

رتبه های تک رقمی کنکور طبس

حسین قربانی
رتبه 8 ايثارگر-25%
97 سال
ایمان رمضانی
رتبه 4 منطقه 3
95 سال
علی ذوالفقاری
رتبه 4 منطقه 3
93 سال
امیرحسین رمضانی
رتبه 7 منطقه 3
93 سال
علیرضا امینی
رتبه 10 منطقه سه
91 سال
محمدحسین احمدیان
رتبه 1 منطقه سه
90 سال