تفت

رتبه های تک رقمی کنکور تفت

مهران منتظر
رتبه 9 کشوری
رشته: ریاضی
98 سال