يزد

رتبه های تک رقمی کنکور يزد

ابوالفضل سهیلی پور
رتبه 7 منطقه 2
رشته: زبان
98 سال
علی مورکیان علی آباد
رتبه 2 ايثارگر-25%
رشته: ریاضی
98 سال
محمدرضا مفیضی
رتبه 1 ايثارگر-5%
رشته: ریاضی
98 سال
محمدحسین امین الرعایا
رتبه 5 ايثارگر-25%
رشته: انسانی
98 سال
امیر حسین استقامت
رتبه 8 کشوری
رشته: ریاضی
97 سال
حانیه سلطانی گردفرامرزی
رتبه 10 منطقه 2
رشته:
97 سال
سیدامیرعلی پورهاشمی اردکانی
رتبه 8 منطقه 2
رشته: ریاضی
97 سال
محمدکاظم فقیه خراسانی
رتبه 2 کشوری
رشته: ریاضی
96 سال
محسن نیکوئی
رتبه 5 کشوری
رشته: انسانی
96 سال
محمدامین مطهری نیا
رتبه 6 کشوری
رشته: ریاضی
96 سال
سیدحسن موسوی بندرابادی
رتبه 10 کشوری
رشته: ریاضی
96 سال
فاطمه دهقانپور محمدآبادی
رتبه 6 منطقه 2
رشته: زبان
96 سال
شبنم شیخها
رتبه 8 منطقه 2
رشته: ریاضی
95 سال
مهران نعمتی زاده
رتبه 4 کشوری
رشته: انسانی
94 سال
محمد سعید مسیحا
رتبه 7 کشوری
رشته: ریاضی
94 سال
محمدرضا اقبالی زارچ
رتبه 9 کشوری
رشته: زبان
94 سال
محمدرضا سلطانی علی آباد
رتبه 10 کشوری
رشته: زبان
94 سال
حسین نعمتیان
رتبه 8 منطقه 2
رشته: انسانی
94 سال
امیرحسین دهقانی
رتبه 9 منطقه 3
رشته:
94 سال
حجت کرمی
رتبه 4 منطقه 2
رشته: ریاضی
93 سال
امیر مسعود ندافی
رتبه 10 منطقه 2
رشته: انسانی
93 سال
محمدکاظم میدانی
رتبه 7 منطقه 2
رشته: ریاضی
93 سال
مهدیه دهقان نیری
رتبه 5 ايثارگران
رشته: زبان
93 سال
محسن محب زاده
رتبه 5 ايثارگران
رشته: ریاضی
93 سال
فایزه نیاکمال
رتبه 9 ايثارگران
رشته: زبان
93 سال
امیر حسین کلانتری سرچشمه
رتبه 6 ايثارگران
رشته: انسانی
93 سال
علیرضا هروی
رتبه 7 کشوری
رشته: زبان
92 سال
غزاله قضاوتی
رتبه 10 کشوری
رشته: زبان
92 سال
سید سروش میرجلیلی
رتبه 10 کشوری
رشته: ریاضی
92 سال
ابوالفضل ترکمانی
رتبه 5 منطقه دو
رشته: زبان
92 سال
محسن مندگاری
رتبه 10 منطقه دو
رشته: ریاضی
92 سال
سید محمود قرقچیان
رتبه 8 منطقه دو
رشته: زبان
92 سال
مریم مسعودی
رتبه 1 ساير سهميه ها
رشته: انسانی
92 سال
فاطمه بمانی
رتبه 5 ساير سهميه ها
رشته: انسانی
92 سال
حنانه زارع زاده مهریزی
رتبه 10 ساير سهميه ها
رشته: زبان
92 سال
غزاله تفاق
رتبه 5 کشوری
رشته: انسانی
91 سال
سینا امینی
رتبه 8 کشوری
رشته: انسانی
91 سال
سید سعید طامهری زاده
رتبه 9 کشوری
رشته: انسانی
91 سال
سید محمد مهدی حسینی
رتبه 7 منطقه دو
رشته: زبان
91 سال
علی نیلی
رتبه 5 منطقه دو
رشته: انسانی
90 سال
امیر پدرام بامنیری
رتبه 7 منطقه دو
رشته: ریاضی
90 سال
علی رضا آخوندا
رتبه 8 منطقه دو
رشته: زبان
90 سال
فاطمه ابوالقاسمی خرانق
رتبه 9 منطقه دو
رشته: ریاضی
90 سال
مجتبی خلیفه زاده
رتبه 9 منطقه دو
رشته: انسانی
89 سال
علیرضا ترابی میرزایی
رتبه 10 منطقه دو
رشته:
89 سال
فرزانه فلاح علی آباد
رتبه 8 منطقه دو
رشته: زبان
89 سال
محمد جواد زارع نژاد
رتبه 10 کشوری
رشته: انسانی
88 سال
علی مصطفی زاده ابوالمعالی
رتبه 10 منطقه دو
رشته: ریاضی
88 سال
لیلا السادات انسانیت
رتبه 5 منطقه دو
رشته:
87 سال
بهاره حاجی صادقی
رتبه 5 کشوری
رشته:
86 سال
افسانه تقویه
رتبه 8 منطقه دو
رشته:
86 سال
امیر جانفدا
رتبه 8 کشوری
رشته: زبان
85 سال
سمیعه اسدی
رتبه 3 منطقه دو
رشته:
84 سال
ملیحه السادات پورمسجدی میبدی
رتبه 7 منطقه دو
رشته: انسانی
82 سال
امین‌ علمد‌ار‌یز‌د‌ی‌
رتبه 10 کشوری
رشته: ریاضی
81 سال
ر‌امین‌ میر‌جلیلی‌
رتبه 9 منطقه دو
رشته: ریاضی
81 سال
نسر‌ین‌ ر‌حیمیا‌ن‌
رتبه 7 کشوری
رشته: انسانی
80 سال
حسا‌م‌الد‌ین سعید‌ی‌
رتبه 9 منطقه دو
رشته: ریاضی
80 سال