بهار

رتبه های تک رقمی کنکور بهار

سیده آمنه موسوی لقمان
رتبه 4 کشوری
98 سال
مجتبی جعفری مسلم
رتبه 6 منطقه 3
93 سال