اسدآباد

رتبه های تک رقمی کنکور اسدآباد

سعیده صوفی
رتبه 9 منطقه سه
91 سال
امیر سلیمی
رتبه 8 منطقه سه
90 سال