ملاير

رتبه های تک رقمی کنکور ملاير

بهنام امینی
رتبه 7 منطقه دو
92 سال
سارا حمزه لویی
رتبه 6 منطقه دو
90 سال
احسان اربابی
رتبه 4 منطقه دو
85 سال
مینا بلوری فر
رتبه 8 منطقه دو
85 سال
مر‌یم انصا‌ر‌ی
رتبه 3 منطقه دو
80 سال