همدان

رتبه های تک رقمی کنکور همدان

فاطمه حبیبی فخر
رتبه 6 ايثارگر-5%
97 سال
آوا قره باغی
رتبه 10 ايثارگر-5%
97 سال
سروش باسلی زاده
رتبه 2 منطقه 2
95 سال
مهراب بیگ زاده
رتبه 3 منطقه 2
95 سال
حسن عزیزی مراد
رتبه 9 منطقه 2
95 سال
پویا مهدوی شریف
رتبه 7 منطقه 2
94 سال
لیلا سعیدی مهر
رتبه 7 منطقه دو
92 سال
میلاد صالحی
رتبه 6 منطقه دو
90 سال
راضیه خزایی
رتبه 1 کشوری
89 سال
پگاه پزشکی قهفرخی
رتبه 1 کشوری
89 سال
طیبه مطهری زاده
رتبه 9 منطقه دو
89 سال
شهرام شیری
رتبه 8 منطقه دو
84 سال
مهسا ملک محمدی
رتبه 5 کشوری
83 سال
مهشید تشکر‌ی
رتبه 1 منطقه دو
81 سال
نیما‌ معد‌نچی‌
رتبه 9 منطقه دو
81 سال
ایل‌نا‌ز ر‌هبر
رتبه 9 منطقه دو
81 سال