ساوه

رتبه های تک رقمی کنکور ساوه

مرتضی علیخانی
رتبه 5 منطقه 2
رشته: ریاضی
95 سال
سیده عطیه عدنانی
رتبه 8 کشوری
رشته: زبان
87 سال
ستار وکیلی
رتبه 10 منطقه دو
رشته: ریاضی
86 سال