اراك

رتبه های تک رقمی کنکور اراك

یونس پیربداقی
رتبه 7 منطقه 2
98 سال
حسین یزدی
رتبه 7 منطقه 2
98 سال
کیانا مرادی
رتبه 9 ايثارگر-5%
98 سال
سیدمهدی میراکبری
رتبه 8 ايثارگر-25%
98 سال
علی صالحی مرزیجرانی
رتبه 3 ايثارگر-25%
96 سال
سروش سحابی مقدم
رتبه 6 منطقه دو
92 سال
نفیسه مسیبی
رتبه 4 منطقه دو
91 سال
احسان غیاثی نسب
رتبه 2 منطقه دو
90 سال
پردیس سادات میرعشق اله
رتبه 10 منطقه دو
90 سال
ارمغان تقوایی
رتبه 2 کشوری
88 سال
پریسا قاسمی
رتبه 3 منطقه دو
86 سال
فاطمه مرادی
رتبه 9 کشوری
85 سال
سحر عبدالملکیان
رتبه 3 منطقه دو
82 سال