اراك

رتبه های تک رقمی کنکور اراك

یونس پیربداقی
رتبه 7 منطقه 2
رشته: ریاضی
98 سال
حسین یزدی
رتبه 7 منطقه 2
رشته:
98 سال
کیانا مرادی
رتبه 9 ايثارگر-5%
رشته: انسانی
98 سال
سیدمهدی میراکبری
رتبه 8 ايثارگر-25%
رشته: انسانی
98 سال
علی صالحی مرزیجرانی
رتبه 3 ايثارگر-25%
رشته: ریاضی
96 سال
سروش سحابی مقدم
رتبه 6 منطقه دو
رشته: انسانی
92 سال
نفیسه مسیبی
رتبه 4 منطقه دو
رشته:
91 سال
احسان غیاثی نسب
رتبه 2 منطقه دو
رشته:
90 سال
پردیس سادات میرعشق اله
رتبه 10 منطقه دو
رشته: انسانی
90 سال
ارمغان تقوایی
رتبه 2 کشوری
رشته:
88 سال
پریسا قاسمی
رتبه 3 منطقه دو
رشته:
86 سال
فاطمه مرادی
رتبه 9 کشوری
رشته: زبان
85 سال
سحر عبدالملکیان
رتبه 3 منطقه دو
رشته:
82 سال