بانه

رتبه های تک رقمی کنکور بانه

بختیار کرمی
رتبه 5 منطقه سه
86 سال