سقز

رتبه های تک رقمی کنکور سقز

احمد صوفی محمودی
رتبه 4 منطقه سه
رشته:
91 سال
شبنم کامیار
رتبه 2 منطقه سه
رشته:
91 سال
شهره شریفی
رتبه 10 منطقه سه
رشته: زبان
88 سال
محمدراشد بیانی
رتبه 5 منطقه سه
رشته: ریاضی
87 سال
شاهین وکیلی
رتبه 3 منطقه سه
رشته: ریاضی
85 سال
سیاوش خاکی
رتبه 7 منطقه سه
رشته: انسانی
85 سال
حامد شافعی
رتبه 6 منطقه سه
رشته:
85 سال