مريوان

رتبه های تک رقمی کنکور مريوان

هیرش صمدی تودار
رتبه 3 منطقه 3
رشته: زبان
97 سال
عبدالباسط ویسی تبار
رتبه 5 منطقه 3
رشته: ریاضی
96 سال
عبدالرحمان اشکوه
رتبه 1 منطقه 3
رشته: زبان
95 سال
ارشاد نعمتی
رتبه 10 منطقه 3
رشته:
93 سال
سوران نعیمی
رتبه 6 منطقه سه
رشته:
90 سال
سید کامران سجادی
رتبه 6 منطقه سه
رشته: انسانی
88 سال
حمید حیدری
رتبه 7 منطقه سه
رشته: ریاضی
86 سال
یاکام شبرندی
رتبه 3 منطقه سه
رشته: انسانی
85 سال