آزادشهر

رتبه های تک رقمی کنکور آزادشهر

کریم کاغذ لو
رتبه 1 منطقه سه
رشته: ریاضی
84 سال