گنبد

رتبه های تک رقمی کنکور گنبد

عرفان آق‌‌
رتبه 2 منطقه 3
رشته: انسانی
98 سال
مهدی بیات کوهسار
رتبه 5 منطقه 3
رشته: زبان
97 سال
مهسا سلامتی
رتبه 10 منطقه 3
رشته:
97 سال
محمدرضا اسماعیلی
رتبه 3 ايثارگر-25%
رشته: انسانی
97 سال
مبینا آق ارکاکلی
رتبه 8 منطقه 3
رشته: انسانی
96 سال
پیمان رحیم زاده اسفروشان
رتبه 2 منطقه 3
رشته: انسانی
94 سال
سروین سیف بهزاد
رتبه 3 منطقه سه
رشته:
92 سال
فرهاد کرامت داشلی برون
رتبه 6 منطقه سه
رشته: ریاضی
92 سال
مهدی سلاخی
رتبه 7 منطقه سه
رشته: ریاضی
92 سال
مهران گل چشمه
رتبه 10 منطقه سه
رشته: ریاضی
92 سال
عبدالکریم حاجی قادری
رتبه 3 منطقه سه
رشته: انسانی
91 سال
میکاییل ملاخانی
رتبه 2 منطقه سه
رشته: ریاضی
90 سال
مصطفی کوکبی
رتبه 8 منطقه سه
رشته: انسانی
85 سال
هادیه رجب زاده
رتبه 8 منطقه سه
رشته:
85 سال
علیرضا اشرفی مقدم
رتبه 10 منطقه سه
رشته: ریاضی
85 سال
سمانه مهرابی
رتبه 2 منطقه سه
رشته:
84 سال
الهام بای
رتبه 3 منطقه سه
رشته:
84 سال
گلناز زمانی
رتبه 5 منطقه سه
رشته:
84 سال
مرتضی فرشباف زیرنگ کار
رتبه 5 منطقه سه
رشته:
82 سال
احسان خلیلی پور
رتبه 6 منطقه سه
رشته: انسانی
82 سال
ار‌ما‌ن‌ گو‌هر‌ی‌نسب
رتبه 6 منطقه سه
رشته:
80 سال
ار‌مین‌ علا‌قی
رتبه 4 منطقه سه
رشته: ریاضی
80 سال
محمد‌ ر‌ضا ز‌اهد
رتبه 6 منطقه سه
رشته: ریاضی
80 سال