گرگان

رتبه های تک رقمی کنکور گرگان

امیرسامان نوشک
رتبه 10 منطقه 2
98 سال
امیر حسین نوروز علیپور بابلی
رتبه 9 کشوری
90 سال
علی لطفی اوریمی
رتبه 5 منطقه دو
88 سال
آرش فرزان
رتبه 10 کشوری
84 سال
سلیمه مقصو‌د‌لو
رتبه 3 کشوری
81 سال
محمد‌ها‌د‌ی قر‌یب‌
رتبه 9 منطقه دو
80 سال