كنگاور

رتبه های تک رقمی کنکور كنگاور

نوید نوری فشی
رتبه 3 منطقه سه
88 سال