جوانرود

رتبه های تک رقمی کنکور جوانرود

سروش ویسی
رتبه 2 منطقه سه
رشته:
91 سال
مهشید حسینی
رتبه 4 منطقه سه
رشته: انسانی
91 سال
میلاد قادری
رتبه 8 منطقه سه
رشته:
91 سال
سامان مستوفی
رتبه 5 منطقه سه
رشته: انسانی
88 سال
آرمان اله یاری
رتبه 9 منطقه سه
رشته: ریاضی
86 سال