پاوه

رتبه های تک رقمی کنکور پاوه

ملوک حسامی
رتبه 1 خانواده شهدا
رشته:
93 سال
الهه احمدی
رتبه 8 منطقه سه
رشته: زبان
91 سال
رویا رحمانی
رتبه 9 کشوری
رشته: زبان
89 سال
حسنی رشیدی
رتبه 9 منطقه سه
رشته: انسانی
87 سال
رستگار رحمانی تنها
رتبه 2 منطقه سه
رشته: ریاضی
85 سال
سمیه رستم پور
رتبه 4 منطقه سه
رشته: زبان
84 سال