ازنا

رتبه های تک رقمی کنکور ازنا

نرگس امیری
رتبه 6 منطقه سه
92 سال
جابر ابراهیمی
رتبه 1 منطقه سه
89 سال