كوهدشت

رتبه های تک رقمی کنکور كوهدشت

احسان گرمسیری
رتبه 9 منطقه 3
95 سال
مهدی امینی زاده
رتبه 3 منطقه سه
88 سال
رضا انصاری
رتبه 4 منطقه سه
88 سال
مهدی آزادبخت
رتبه 6 منطقه سه
84 سال
رضا رستمی نیا
رتبه 8 منطقه سه
84 سال