بروجرد

رتبه های تک رقمی کنکور شهر بروجرد

فایزه پیریایی
رتبه 10 منطقه 2
رشته : هنر
سال : 94
پوریا یاراحمدی
رتبه 3 کشوری
رشته : تجربی
سال : 92
 رتبه زیر 10 کنکور :  مرجان صباحی
مرجان صباحی
رتبه 10 منطقه دو
رشته : تجربی
سال : 88
 رتبه زیر 10 کنکور :  سپهر سراجی
سپهر سراجی
رتبه 7 منطقه دو
رشته : هنر
سال : 88
 رتبه زیر 10 کنکور :  مازیار حمدی
مازیار حمدی
رتبه 6 کشوری
رشته : ریاضی
سال : 82
 رتبه زیر 10 کنکور :  پر‌یسا امید‌یا‌ن
پر‌یسا امید‌یا‌ن
رتبه 8 منطقه دو
رشته : تجربی
سال : 80