بافت

رتبه های تک رقمی کنکور بافت

علی اصغر عبدی
رتبه 8 منطقه 3
98 سال
علی رضا جعفری زاده گوغری
رتبه 3 ايثارگران
95 سال
لادن خالوپور شصت فیچی
رتبه 1 منطقه سه
90 سال
بتول نقوی
رتبه 5 منطقه سه
85 سال