زرند

رتبه های تک رقمی کنکور زرند

زهرا اسماعیلی
رتبه 3 منطقه 3
رشته: زبان
95 سال
مصطفی یزدان پناه احمدابادی
رتبه 9 منطقه 3
رشته: انسانی
95 سال
فاطمه اسدی جرجافکی
رتبه 3 منطقه 3
رشته: زبان
94 سال
محسن امیر سبتکی
رتبه 5 منطقه 3
رشته: انسانی
93 سال
محمد جواد عربپور
رتبه 10 منطقه سه
رشته: انسانی
90 سال
فاطمه پور برخورداری
رتبه 6 کشوری
رشته: زبان
88 سال