زرند

رتبه های تک رقمی کنکور شهر زرند

زهرا اسماعیلی
رتبه 3 منطقه 3
رشته : انسانی
سال : 95
مصطفی یزدان پناه احمدابادی
رتبه 9 منطقه 3
رشته : تجربی
سال : 95
فاطمه اسدی جرجافکی
رتبه 3 منطقه 3
رشته : انسانی
سال : 94
محسن امیر سبتکی
رتبه 5 منطقه 3
رشته : تجربی
سال : 93
 رتبه زیر 10 کنکور :  محمد جواد  عربپور
محمد جواد عربپور
رتبه 10 منطقه سه
رشته : تجربی
سال : 90
 رتبه زیر 10 کنکور :  فاطمه پور برخورداری
فاطمه پور برخورداری
رتبه 6 کشوری
رشته : انسانی
سال : 88