بم

رتبه های تک رقمی کنکور بم

ناصر درویش زاده صالح آبادی
رتبه 6 کشوری
رشته:
96 سال
سیمین بهرامی
رتبه 6 منطقه 3
رشته: انسانی
93 سال