شهرك جديد پرديس

رتبه های تک رقمی کنکور شهرك جديد پرديس

امیر حسن توکلی
رتبه 7 کشوری
90 سال