پرديس

رتبه های تک رقمی کنکور پرديس

امیر حسن توکلی
رتبه 7 کشوری
90 سال