رباط كريم

رتبه های تک رقمی کنکور رباط كريم

محمد رضا نوروزی
رتبه 7 منطقه 3
رشته: زبان
96 سال
محمد ابراهیم مازنی
رتبه 6 منطقه 3
رشته: زبان
95 سال
مجتبی عبدی
رتبه 3 منطقه 3
رشته: ریاضی
93 سال
رضا اسرار قادر لو
رتبه 10 منطقه سه
رشته: ریاضی
89 سال